Betsu Jou - 180 g

Asano stamped Betsu Jou grade Mejiro - White Eye!  

M-30 180 g


© Keith V Johnson 2014 - 2018