Betsu Jou - 142 g

Asano Stamped Tenjyou, Betsu Jou Grade. 

142 g / T-26


© Keith V Johnson 2014 - 2018