Fat Boy -  1961  

1961 Fat Boy 1a
1961 Fat Boy 1e.jpg
1961 Fat Boy 1f.jpg


© Keith V Johnson 2014 - 2018